Phân bón đạm cá hữu cơ cô đặc SBC- Can 5 lít

380,000  350,000 

Tác dụng của Phân bón đạm cá cô đặc DH Gold:

  • Phân bón đạm cá cô đặc DH Gold giúp cây phát triển mạnh về bộ rễ.
  • Phát triển khung tán, bật mầm, xanh lá, bung cành, đẻ nhánh mạnh
  • Nuôi trái lớn nhanh, dưỡng hoa bền màu.
  • Giúp cây hồi xanh, rau màu tốt tươi, cải tạo giúp đất tươi xốp.