Viên vi sinh Trichoderma – 1 viên sủi

130,000  115,000 

1. Trichoderma viride 2.5×10^9/g = (2.5 tỉ bào tử/gram)
2. Trichoderma koningii 2.5×10^9/g
3. Trichoderma harzianum 2.5×10^9/g
4. Trichoderma polysporum 2.5×10^9/g

*Vi khuẩn có lợi chứa tối thiểu như sau:
1. Bacillus subtilis 2.0×10^9/g
2. Bacillus laterosporus 2.0×10^9/g
3. Bacillus licheniformus 2.0×10^9/g
4. Bacillus megaterium 2.0×10^9/g
5. Bacillus pumilus 2.0×10^9/g
6. Paenibacillus polymyxa 5.0×10^9/g = (5 tỉ bào tử/gram)
– Vi khuẩn cố định đạm Paenibacillus polymyxa có mật số tối thiểu lên đến 5 tỷ khuẩn lạc/gram